top of page
  • Skribentens bildLisa Barnekow

När har du som misstänkt rätt till en offentlig försvarare?

Uppdaterat: 13 sep. 2023

Om du är misstänkt för ett brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är en försvarsadvokat som förordnas av domstolen och som staten sedan bekostar. Med det sagt bör det framhållas att du som misstänkt kan bli återbetalningsskyldig för den offentliga försvararen helt eller delvis om du döms för ett brott. Frågan om återbetalningsskyldighet beror på dina ekonomiska och personliga förhållanden.


Rätten till offentlig försvarare regleras huvudsakligen i rättegångsbalken. Av 21 kap. 3 a § rättegångsbalken följer först och främst att du som misstänkt alltid har rätt till en offentlig försvarare om du sitter anhållen eller häktad. Därutöver har du som misstänkt alltid rätt till en offentlig försvarare om brottet som du misstänks för kan ge minst sex månaders fängelse.


Utöver nu nämnda situationer anges i samma bestämmelse tre ytterligare situationer då det, efter tingsrättens prövning, kan föreligga en rätt till offentlig försvarare. Dessa tre situationer är följande:

  1. Om utredningen är komplicerad

  2. Om påföljdsvalet är svårt

  3. Om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

Vad gäller den förstnämnda situationen kan det t.ex. föreligga en rätt till en offentlig försvarare i det fall målet innehåller svåra bevisfrågor. Beträffande den sistnämnda situationen kan det enligt förarbetena exempelvis föreligga rätt till offentlig försvarare om du som misstänkt har en mycket hög levnadsålder, har psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom, eller har ett annat allvarligt handikapp.


Om du som misstänkt är under 18 år gäller lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Av 24 § LUL framgår att en offentlig försvarare ska utses om det inte är uppenbart att du som misstänkt saknar behov av försvarare. Med andra ord har du som är under 18 år oftast rätt till en offentlig försvarare, även om misstanken avser mindre allvarlig brottslighet.


I det fall rätt till offentlig försvarare föreligger kan du som misstänkt antingen begära en offentlig försvarare av förundersökningsledaren, som i sin tur sedan anmäler begäran hos domstolen, alternativt begära en offentlig försvarare direkt av domstolen. I sammanhanget bör det förvisso nämnas att förundersökningsledaren har ett ansvar att självmant anmäla en begäran hos domstolen om denne anser att rätten till en offentlig försvarare föreligger (23 kap. 5 § rättegångsbalken). Du som misstänkt har rätt att önska vem du vill som din offentliga försvarare. Du kan även ha rätt att i vissa fall byta din offentliga försvarare mot en annan.


Om det inte föreligger någon rätt till offentlig försvarare kan du som misstänkt anlita och bekosta en privat försvarare. Det innebär att du själv står för kostnaden, men staten kan under vissa förutsättningar återbetala kostnaden vid en frikännande dom.


Advokaterna Lisa Barnekow och Emilia Liedbeck vid Altius Advokatbyrå HB åtar sig uppdrag som både offentliga och privata försvarare. Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp.99 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page