top of page
  • Skribentens bildKathleen Ramos

Är du kvinna eller flicka från Afghanistan? Då har du numera rätt till asyl i Sverige

Den 6 december 2022 publicerade Migrationsverket ett nytt rättligt ställningstagande angående prövning av skyddsbehov för kvinnor med hemvist i Afghanistan (Lifos nr 46937). Eftersom situationen i Afghanistan gradvis har försämrats sedan talibanrörelsen tog över makten har Migrationsverket ändrat bedömningen av ärenden som gäller afghanska kvinnor och flickor.


Det rättsliga ställningstagandets innebörd


Av det rättsliga ställningstagandet framgår att Migrationsverket anser situationen i Afghanistan försämrats i sådan utsträckning att det krävs ändrade regler för afghanska kvinnor och flickor som söker skydd i Sverige. Migrationsverket bedömer att det är sannolikt att kvinnor och flickor i Afghanistan i allmänhet, inbegripet kvinnor och flickor i familjer med manligt överhuvud, riskerar att utsättas för diskriminering på en sådan nivå och med så kraftiga begränsningar av sina grundläggande fri- och rättigheter att detta vid en framåtsyftande bedömning når upp till rekvisitet förföljelse (jämför artikel 9.1 b skydds-grundsdirektivet). Detta medför att en asylsökande kvinna eller flicka från Afghanistan ska bedömas som flykting på grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp, det vill säga kön, enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen.


Ny rapport/analys om utvecklingen av mänskliga rättigheter under 2022


Migrationsverket har i samband med det nya rättsliga ställningstagandet även publicerat en ny rapport/analys om MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan (Lifos nr 46936). Av rapporten framgår att den afghanska republiken kollapsade sedan talibanrörelsen intog Kabul för drygt ett år sedan. Än idag präglas situationen av oklarheter kring formerna för de facto-statens styre. Säkerhetssituationen bedöms vara alltmer skör. Talibanrörelsen har under sitt första år vid makten gradvis visat sig alltmer repressiv. Yttrandefrihet och politiska rättigheter har underkuvats genom frihets-berövanden, våld och tvång. Allt fler fri- och rättigheter har beskurits i allmänt, för kvinnor och flickor i synnerhet.


I rapporten hänvisas till att FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Afghanistan i en rapport från september 2022 särskilt betonat den kraftiga tillbakagången avseende kvinnors och flickors fri- och rättigheter sedan talibanrörelsen kom till makten, och menar att i inget annat land missgynnas kvinnor och flickor på samma sätt i alla aspekter av sina liv som i Afghanistan. Inskränkningarna för kvinnor och flickor anges vidare ha betydande påverkan på deras möjligheter att försörja sig, få tillgång till vård och utbildning samt söka skydd undan våld.Barnrättsorganisationer har också rapporterat om en markant ökning av antalet barnäkten-skap till följd av den humanitära krisen, men också på grund av avsaknaden av möjligheter till utbildning och arbete för flickor och kvinnor. Det förekommer också uppgifter om att flickor tvingas gifta sig med medlemmar av talibanrörelsen som ett slags säkerhetsarrange-mang för flickornas familjer.


Kvinnors möjlighet till utbildning har inskränkts än mer genom nya restriktioner i oktober 2022, vilka utestänger kvinnor från att studera en rad olika ämnen på statliga universitet. I november tillkännagavs därtill ytterligare begränsningar när kvinnor förbjöds från att besöka parker, gym och allmänna badhus, varav det sistnämnda bland annat slår hårt mot de många kvinnor vars hem har bristande sanitära faciliteter.


De nya restriktionerna motiverades med att de tidigare uppställda kraven på att bära korrekt hijab, dvs. täckning eller beslöjning, och könssegregering inte har efterlevts. Talibanstyret har uttalat att det bästa sättet för kvinnor att uppfylla hijabkravet är att inte lämna hemmet alls.


De senaste restriktionerna har bland annat fördömts av EU som i ett uttalande menar att de adderar till redan befintliga allvarliga överträdelser av de facto-regeringen gentemot kvinnors och flickors rättigheter och strider mot vad talibanrörelsen initialt har utfäst löften om. I uttalandet framhålls att flickor fortsatt nekas skolgång i klass 7-12, utsätts för restriktioner vad gäller resande och rörelsefrihet och exkluderas från de flesta aspekter av offentligt och ekonomiskt liv.


Ändrad bedömning av tidigare asylansökningar


Mot bakgrund av det försämrade läget i Afghanistan har Migrationsverket alltså fastslagit att alla kvinnor och flickor i Afghanistan bedöms riskera förföljelse på grund av kön. Carl Bexelius från Migrationsverket uttrycker att ”Vi bedömer att situationen för kvinnor i Afghanistan innebär att deras grundläggande rättigheter kränks, till den grad att det är att betrakta som förföljelse. Afghanska kvinnor ska därmed, oavsett andra omständigheter, bedömas som flyktingar och beviljas uppehållstillstånd”.


Den ändrade bedömningen innebär numera att kvinnor och flickor från Afghanistan som har fått avslag på sin asylansökan kan ansöka om asyl på nytt och få en ny prövning.

112 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page