top of page
 • Skribentens bildemilialiedbeck

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Altius advokatbyrå är en av få advokatbyråer som besitter särskild kompetens inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – förkortad LSS trädde i kraft år 1994. LSS var en ny unik lagstiftning där individens självbestämmanderätt och möjlighet att få leva ett liv likt andra trots omfattande funktionsnedsättningar var i fokus. LSS har kommit att påverka många människors liv. Tidigare förespråkades institutioner där barn, unga och vuxna tvinga-des leva utan möjlighet till att påverka sin situation. De insatser som kan beviljas med stöd av LSS har till syfte att värna om individens möjlighet till eget boende, påverkan på sin situation och att uppnå goda levnadsvillkor.


För att beviljas insatser enligt LSS förutsätts personkretstillhörighet

Av 1 § LSS framgår de olika grupper som kan beviljas insatser enligt LSS.

 • Grupp 1 är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

 • Till grupp 2 tillhör personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

För tillhörighet till grupp 1 och 2 är diagnosen styrande.

 • Till grupp 3 tillhör personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För tillhörighet till personkrets 3 är det funktionshindret och det medföljande hjälpbehovet som är avgörande.


När det är fastställt att den enskilde tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt LSS är nästa steg att pröva om den enskilde har rätt till någon av insatserna enligt LSS

De insatser som kan bevil-jas med stöd av LSS framgår av 9 § LSS. Det är endast dessa insatser som kan beviljas med stöd av LSS. Följande insatser kan beviljas enligt 9 § LSS:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,

 2. Personlig assistans i form av biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skä-liga kostnader för sådan assistans,

 3. Ledsagarservice

 4. Biträde av kontaktperson

 5. Avlösarservice i hemmet

 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skolda-gen samt under lov,

 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behö-ver bo utanför föräldrahemmet,

 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna,

 10. Daglig verksamhet

Om du har frågor kring ansökan om insatser enligt LSS eller ifall du kan tillhöra någon personkrets enligt LSS är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt bedriva processer gällande prövning av personkretstillhörighet enligt LSS och rätt till olika insatser enligt LSS.


222 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page